پنجشنبه 28 شهریور تولد راستین بود  ما خودمون رفتیم و بعدش هم رفتیم خونه پدرجون  شهداد هم اونجا بود و بهت خیلی خوش گذشت